DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini (TCK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://tck.trzebinia.pl i https://kino.tck.trzebinia.pl
Data publikacji stron internetowych: 2015-06-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-10-01

Strony internetowesą częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

WYŁĄCZENIA ZGODNOŚCI:

1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.

2. Część plików (PDF, DOC itp.)nie jest dostępna cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.

3. Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.

4. Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.

5. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

6. Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.

7. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

8. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury

9. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a. pochodzą z różnych źródeł,

b. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

c. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

d. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

10. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, audio deskrypcji czy tłumaczenia na język migowy.

11. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

a. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

b. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

c. teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niezgodności wymienione w pkt. 10-11 deklaracji wynikają m.in. z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Trzebińskie Centrum Kultury dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W tym celu należy skorzystać z kombinacji klawiszy znajdujących się po lewej stronie klawiatury:
Alt + D = wybranie paska adresu (ustawienie focusa na pasku adresu),

Alt + Esc = przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte,

Alt + tab = przełączenie między otwartymi aplikacjami,

Alt + P = wyświetlenie panelu podglądu,

Alt + spacja = otwarcie menu skrótów aktywnego okna,

Ctrl + tab = przełączenie między otwartymi stronami internetowymi,

Ctrl + A = zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie,

Ctrl + C = skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka,

Ctrl + D = dodanie aktualnie otwartej karty do zakładek,

Ctrl + ↓ [strzałka w dół] = przeniesienie kursora na początek następnego akapitu,

Ctrl + ↑ [strzałka w górę] = przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu,

Ctrl + Esc = otwarcie menu Start,

Ctrl + F = znajdywanie tekstu na stronie (do pola wyszukiwania wpisujemy wyraz lub frazę i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje po raz kolejny),

Ctrl + F5 = odświeżenie bieżącej strony internetowej,

Ctrl + G = przejście (ustawienie focusa) do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy,

Ctrl + I = uzyskanie informacji o stronie,

Ctrl + P = wydrukowanie zasobu aktualnie otwartej karty,

Ctrl + W = zamknięcie aktualnie otwartej karty

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• wersję kontrastową

• możliwość zmiany rozmiaru tekstu

• widoczny fokus

• wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Ostatnia aktualizacja dokonana została dnia: 2022.03.31

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Ewą Jędrysik e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 604833379.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępnościmożna również składać za pomocą faxu nr 32-6110621 w.29.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp.

ŻĄDANIE POWINNO ZAWIERAĆ:

1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

3. opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla osoby zgłaszającej najwygodniejszy.

4. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
TCK w Trzebini zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy TCK w Trzebini odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini (TCK) zobowiązuje się zapewnić dostępność architektoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do budynków, w których prowadzona jest działalnośćTCK w Trzebini.

Budynek siedziby TCK w Trzebini
Trzebinia ul. Kościuszki 74

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia : do pierwszego wejścia głównego,
od ul. Kościuszki 74 prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków, drugie wejście od ul. Harcerskiej posiada jednoskrzydłowe szklane drzwi widoczne dla osób niedowidzących. Wewnątrz budynku jest winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji.
2. Recepcja znajduje się na I piętrze budynku. Osoby na wózku mogą dojechać do recepcji windą.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów.
4. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy wejściu głównym, oraz na 2 piętrze (z drugiej strony budynku) gdzie dostęp zapewniony jest przy pomocy windy. Winda jest przystosowana do samodzielnej obsługi. W razie potrzeby można poprosić o pomoc pracownika TCK.
5. Przy budynku w pobliżu drugiego wejścia wydzielone są (odpowiednio oznakowane) 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na parterze znajduje się wizualna tablica informacyjna.
8. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Myślachowicach
Myślachowice ul. Trzebińska 1

1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Trzebińskiej do którego prowadzą schody z barierką. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
2. Recepcja znajduje się na I kondygnacji budynku, dostępnej dla osób jeżdżących na wózkach.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów.
4. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na I kondygnacji.
5. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Lgocie
Lgota ul. Trzebińska 39

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia : do pierwszego wejścia głównego,
od ul. Trzebińskiej prowadzą schody wyposażone w poręcze, przy których znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu I piętra. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi. W razie potrzeby można poprosić o pomoc pracownika domu kultury. Drugie wejście
od ul. Kościelnej posiada jednoskrzydłowe szklane drzwi widoczne dla osób niedowidzących.
2. Recepcja znajduje się na I piętrze budynku.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Dworu Zieleniewskich
Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 47a

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia : do pierwszego wejścia głównego,
od ul. Piłsudskiego prowadzą schody, drzwi są dwuskrzydłowe, drewniane widoczne dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest dostępne architektonicznie. Drugie wejście od strony parku posiada jednoskrzydłowe drewniane drzwi widoczne dla osób niedowidzących.
2. Recepcja znajduje się na parterze budynku jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przy przyległym parkingu wydzielono 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Willi NOT
Trzebinia ul. Grunwaldzka 108

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia : do pierwszego wejścia głównego,
od ul. Grunwaldzkiej prowadzą schody. Drugie wejście od strony parku posiada dwuskrzydłowe drewniane drzwi widoczne dla osób. Wejścia nie są dostępne architektonicznie.
2. Recepcja znajduje się na I piętrze budynku.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Domu Gromadzkiego
Trzebinia ul. 1 Maja 97a

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: bezpośrednie wejście do budynku od ul. 1 Maja wyposażone w jednoskrzydłowe przeszklone drzwi bez barier architektonicznych. Drugie wejście od parkingu posiada podjazd z barierkami i jednoskrzydłowe szklane drzwi widoczne dla osób niedowidzących.
2. Recepcja znajduje się na parterze budynku.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Psarach
Psary ul. Św. Floriana 4

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Św. Floriana, wyposażone w jednoskrzydłowe drzwi bez barier architektonicznych do którego prowadzą schody wyposażone w poręcz. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.
2. Recepcja znajduje się na parterze budynku, nie jest dostępna dla osób jeżdżących na wózkach.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów.
4. Toaleta nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych.
5. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach,
ul. Władysława Łokietka 34, Karniowice

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Władysława Łokietka, wyposażone w jednoskrzydłowe drzwi bez barier architektonicznych do którego prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.
2. Recepcja znajduje się na I kondygnacji budynku, nie jest dostępna dla osób jeżdżących na wózkach.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów.
4. Toalety są niedostępne dla niepełnosprawnych.
5. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Płokach
Płoki ul. Główna 4

1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Głównej, wyposażone w jednoskrzydłowe przeszklone drzwi bez barier architektonicznych do którego prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.
2. Recepcja znajduje się na I kondygnacji budynku, nie jest dostępna dla osób jeżdżących na wózkach.
3. Schody wejściowe wyposażone są w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów.
4. Toaleta nie jest dostępna dla osób jeżdżących na wózkach.
5. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej
Młoszowa ul. Krakowska 143

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia : do pierwszego wejścia głównego,
od ul. Trzebińskiej prowadzą schody wyposażone w poręcze. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Drugie wejście od strony parkingu posiada jednoskrzydłowe szklane drzwi widoczne dla osób niedowidzących bez barier architektonicznych.
2. Recepcja znajduje się na I piętrze budynku.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Czyżówce
Czyżówka ul. Szkolna 15

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: bezpośrednie wejście do budynku od ul. Szkolonej wyposażone w jednoskrzydłowe drzwi bez barier architektonicznych. Drugie wejście od ogrodu posiada jednoskrzydłowe drzwi widoczne dla osób niedowidzących.
2. Recepcja znajduje się na parterze budynku.
3. Klatka schodowa wyposażona jest w barierki, na których nie ma oznakowań dla niedowidzących. Oznaczony jest początek i koniec biegu schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przy budynku wydzielono 1 miejsce parkingowe przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH
W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach z TCK w Trzebini z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).
TCK w Trzebini nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków TCK w Trzebini. Warunkiem wejścia na teren budynków z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków TCK z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.