Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone do Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia
mogą do dnia 6 lipca wybrać spośród 152 zadań najlepsze ich zdaniem pomysły. Zwycięskie
projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.
Małopolski Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie pionierskie, jeszcze żaden samorząd nie
realizował  budżetu  obywatelskiego  na  tak  szeroką  skalę.  Standardy  partycypacji  społecznej
wymagają, aby w proces głosowania zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców
regionu w tym środowiska kultury i twórcy.

Szczegóły na stronie www.bo.malopolska.pl