Trzebińskie Centrum Kultury realizuje projekt „Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu” finansowany ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE

Obraz1
Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania 2 Domów Kultury - Trzebińskiego Centrum Kultury (WDK w Pile Kościeleckiej i DK Willa NOT) w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia w terminie od 14 lutego do 30 czerwca 2023 roku.

czytaj więcej


Cele szczegółowe:
1. podniesienie poziomu umiejętności przedstawicieli lokalnej społeczności i pracowników TCK w zakresie prowadzenia diagnozy lokalnej i tworzenia warunków sprzyjających mikrodiagnozowaniu społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie cyklu 4 warsztatów ożywienia kulturowego w Gminie Trzebinia.
2 . Podniesienie poziomu współpracy 2 Domów Kultury TCK z NGO, innymi organizacjami i grupami nieformalnymi oraz jednostkami pomocniczymi JST (Rad Osiedli i Radami Sołeckimi Trzebini) poprzez włączanie mieszkańców, lokalnych organizacji, instytucji i przedstawicieli biznesu do wspólnego planowania, realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, angażujących lokalne społeczności domu kultury w terminie od 14 lutego do 30 czerwca 2023 roku.
Planujemy realizację nast. zadań:
1. Kulturalne Skrzynki Pomysłów (dalej KSP) –Domy Kultury TCK bliżej mieszkańca. Razem w projekcie powstanie co najmniej 5 Kulturalnych Skrzynek Pomysłów (w tym 4 fizyczne i 1 mailowa). Skrzynki będą udostępnianie w widocznych miejscach w środku i przy budynkach TCK i innych bud. użyteczności publicznej. Na maila i do urny/skrzynki można będzie wrzucić postulaty i informację z obszaru życia kulturalnego) o:
• proponowanych rozwiązaniach dla działalności kulturalnej,
• pomysły na działania takie jak: poszerzenie oferty kulturalnej powiatu, nowe wydarzenie kulturalne bazujące na tradycjach regionu, propozycje dla seniorów,
• potrzebach kulturalnych mieszkańców.
Informacje przekazywane do skrzynek/urn mogą być przekazywane anonimowo lub z pozostaniem danych kontaktowych. Skrzynki Kulturalne posiadają wiele zalet, wśród których należy podkreślić: łatwość pozyskania informacji, niski lub zerowy koszt pozyskania informacji o sytuacji mieszkańców, dowolna porę (dnia lub nocy) przekazania informacji, swoistą anonimowość (gdy tego chcemy) - co sprawia, że ludzie są często odważniejsi. Wszystkie wrzucane informacje pracownicy TCK będą cyklicznie sprawdzać i selekcjonować.
2. Kulturalne World Caffe (KWC) - narzędzie przeznaczone do pracy z dużym zespołem. Umożliwia uporządkowane i efektywne prowadzenie dyskusji w licznej grupie osób. Innowacyjnym podejściem jest zastosowanie World Cafe jako metody partycypacji, poruszania kwestii kulturalnych
3. Trzebińskie Warsztaty Ożywienia Kulturalnego „Zasoby kulturowe mojej społeczności lokalnej i propozycje samodzielnych inicjatyw oddolnych” (dalej TWOK) Warsztaty zostaną przeprowadzone przy wsparciu specjalistów od warsztatów ożywienia i prowadzenia diagnozy lokalnej. Tematyka warsztatów: 1. Diagnoza zasobów kulturowych mojej społeczności lokalnej i generowanie pomysłów 2. Tworzenie i opracowanie propozycji inicjatyw kulturalnych.


Odbyły się już 2 spotkania Trzebińskie World Caffe (W Sierszy i w Pile kościeleckiej) oraz 2 Trzebińskie Warsztaty Ożywienia Kulturalnego.


18 i 19 maja zrealizujemy kolejne warsztaty.
W trakcie spotkań wygenerowane zostaną inicjatywy lokalne mieszkańców, które wezmą udział w Konkursie, podczas którego zostanie wytypowanych od 3 do 7 inicjatyw, które realizować będziemy w II połowie 2023 r. w Sierszy i w Pile Kościeleckiej, w ramach II części projektu.
Powstanie diagnoza potrzeb kulturalnych i raport.


TCK otrzymało dofinansowanie na I część projektu w wysokości 10000,00zł. A na II część planowane dofinansowanie wynosi 30 000,00 zł


Foto z Sierszy

Obraz2

Obraz3

Obraz4

Foto z Piły Kościeleckiej

Obraz5

Obraz6

Obraz7